Cele

Celem „Fundacji Jan Paweł II – Nasz Papież” jest działalność kulturalna, religijna, edukacyjna i charytatywna w zakresie:

1. Rozpowszechniania nauczania Jana Pawła II w kraju i zagranicą;

2. Pogłębianie dorobku nauki Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem myśli Papieża Jana Pawła II

3. Ukazywania piękna i bogactwa polskiej kultury chrześcijańskiej oraz jej wkładu w ogólny dorobek cywilizacji europejskiej;

4. Wspieranie parafii Jana Pawła II w Radzyminie.

Ponad to cele „Fundacji Jan Paweł II – Nasz Papież”, będą zgodne z celami kościelnej Fundacji Jana Pawła II w Watykanie:

5. Umacnianie i rozwijanie tradycyjnych więzów istniejących między Narodem Polskim a Stolicą Apostolską;

6. Pomoc w formacji osób duchownych i świeckich, zwłaszcza pochodzących z Europy Środkowo-Wschodniej;

7. Troska o dokumentowanie i rozwój studium pontyfikatu Jana Pawła II, również we współpracy z instytucjami o podobnym charakterze;

 

„Fundacja Jan Paweł II – Nasz Papież”, realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

2. Publikowanie książek i artykułów,

3. Rozpowszechnianie publikacji na wszystkich dostępnych nośnikach, zawierających nauczanie Jana Pawła II i działalność Fundacji,

4. Upamiętnianie wizyty Jana Pawła II w Radzyminie poprzez:

a. organizowanie sympozjów naukowych i konferencji

b. organizowanie wystaw stałych, czasowych i mobilnych,

c. organizowanie konkursów,

d. organizowanie uroczystości religijnych,

e. inną działalność naukową, edukacyjną, popularyzatorską, religijną.

5. Finansowe popieranie inicjatyw: organizacji koncertów, występów, balów charytatywnych, pikników, festynów rodzinnych,

6. Współpraca z instytucjami o podobnym profilu, instytucjami samorządowymi, państwowymi, innymi kościelnymi, placówkami szpitalnymi, oświatowymi.

7. Organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności charytatywnej na rzecz ubogich rodzin i innych potrzebujących,

8. Organizowanie różnorodnych form pracy wychowawczo – dydaktycznej za szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia,

9. Utrzymywanie ścisłej współpracy z religijno – kulturalną Fundacją Jana Pawła II w Watykanie.